CẤU TRÚC PHỨC TẠP

CẤU TRÚC PHỨC TẠP
Trang Ly
Trang Ly

460

  • Learning Tips and Strategies

Trong bài thi IELTS, đặc biệt là phần kỹ năng nói và viết, bạn cần thể hiện khả năng sử dụng đa dạng và chính xác các cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Nói cách khác, bạn cần vận dụng linh hoạt giữa các câu đơn và câu phức tạp. Trong bài viết này, Pombeebee sẽ đưa ra 4 loại câu phức chính thường được dùng trong IELTS. 

 

1.    Mệnh đề trạng từ (Adverb clauses): Mệnh đề trạng từ là mệnh đề phụ thuộc, có vai trò như là một trạng từ. Do đó, mệnh đề trạng từ bắt đầu bằng một liên từ phụ thuộc – subordinators (liên từ này thể hiện mối quan hệ giữa các mệnh đề trong câu), đi sau là Chủ ngữ và Động từ. Ví dụ: 


2. Câu điều kiện (Conditional Sentences): Các câu điều kiện nêu ra giả thuyết và kết quả của giả thuyết đó. Thông thường chúng ta hay sử dụng câu điều kiện loại 2 (một điều không có thật ở hiện tại) hoặc câu điều kiện loại 3 (một điều không có thật trong quá khứ). Ví dụ:


3. Mệnh đề danh từ (Noun clauses): là các mệnh đề phụ thuộc có chức năng giống như danh từ. Vì vậy, chúng có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. 

Ví dụ:


4. Mệnh đề tính từ (Adjective Clauses): mệnh đề tính từ là mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như tính từ và cung cấp thêm thông tin cho một danh từ nào đó. Ví dụ: