YêU CầU AI- CHATGPT TìM Và CHỉ RA LỗI SAI ở TRONG CâU TRả LờI IELTS SPEAKING PART 2

Yêu cầu AI- ChatGPT tìm và chỉ ra lỗi sai ở trong câu trả lời IELTS Speaking part 2
Leo Nguyen Hoang Linh
Leo Nguyen Hoang Linh

250

  • Speaking Part 2

Dưới đây là câu lệnh giúp bạn yêu cầu AI- ChatGPT tìm và chỉ ra lỗi sai ở trong câu trả lời IELTS Speaking part 2:

Với câu hỏi IELTS speaking part 2 sau [ + câu hỏi] và bài nói [ + bài nói]. Hãy liệt kê ra những lỗi sai xuống phía dưới