AI Prompting Instructions

Yêu cầu AI- ChatGPT tìm và chỉ ra lỗi sai ở trong câu trả lời IELTS Speaking part 2

Tags: Speaking Part 2
Posted on: 25-05-2023

Freemium

Dưới đây là câu lệnh giúp bạn yêu cầu AI- ChatGPT tìm và chỉ ra lỗi sai ở trong câu trả lời IELTS Speaking part 2: Với câu hỏi IELTS speaking part 2 sau [ + câu hỏi] và bài nói [ + bài nói]. Hãy liệt kê ra những lỗi sai xuống phía dưới

Share on: