IELTS Academic Writing

IELTS WRITING TASK 2 SAMPLE: THE DEVELOPMENT OF WRITTEN LANGUAGE IN A LESS FORMAL WAY

Tags: Writing Task 2
Posted on: 23-05-2023

Freemium

Topic: Many people now use written language in a less formal and more relaxed way than in the past. Why is this the case? Do the advantages of this development outweigh the disadvantages? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. (Nhiều người bây giờ dùng ngôn ngữ viết theo cách ít trang trọng và có phần thoải mái nhiều hơn so với trong quá khứ. Tại sao lại như thế? Ích lợi của xu hướng này có nhiều hơn bất lợi hay không?) Sample: The tapestry of language is constantly evolving, with written communication witnessing a paradigm shift towards less formality. This change is largely influenced by the rise of digital communication channels and a globalised world. As we evaluate this progression in Vietnam and across the globe, it becomes vital to balance the scales of advantages and disadvantages it offers. (Tấm thảm đa dạng ngôn ngữ liên tục phát triển, chứng kiến một sự thay đổi biến hóa của các văn bản viết trở nên ít trang trọng hơn. Sự thay đổi này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của các kênh giao tiếp số và sự toàn cầu hóa. Khi chúng ta đánh giá sự tiến bộ này ở Việt Nam và trên toàn cầu, việc cân đối lợi ích và khuyết điểm mà nó mang lại là điều rất quan trọng.) To begin with, the ubiquity of social media and instant messaging platforms like Facebook, WhatsApp, and Zalo in Vietnam has influenced this shift in written language. The need for brevity and speed in communication has replaced formal tones with colloquial expressions, acronyms, and emojis. An example is the prevalent use of "k" for "okay" in text messages. (Đầu tiên, sự thông dụng của các mạng xã hội và nền tảng nhắn tin tức thì như Facebook, WhatsApp và Zalo tại Việt Nam đã ảnh hưởng đến sự thay đổi trong ngôn ngữ viết. Nhu cầu về sự ngắn gọn và tốc độ trong giao tiếp đã thay thế những ngữ khí trang trọng bằng các cách biểu hiện thông tục, từ viết tắt và biểu tượng cảm xúc. Một ví dụ là việc sử dụng phổ biến của "k" thay cho "okay" trong tin nhắn văn bản.) This trend is also bolstered by the globalisation and democratisation of language. English, for instance, is not solely the property of native speakers. It is an international lingua franca, used by people in Hanoi as much as in New York. As it transcends borders, it naturally absorbs regional nuances, fostering an informal written culture that reflects the diversity of its users. (Xu hướng này cũng được tăng lên bởi sự toàn cầu hóa và dân chủ hóa của ngôn ngữ. Ví dụ, tiếng Anh còn là tài sản riêng của người bản xứ. Nó là một ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng bởi người Hà Nội cũng nhiều như ở New York. Khi nó vượt qua biên giới, nó hấp thụ những sắc thái vùng miền một cách tự nhiên, tạo nên một văn hóa viết không trang trọng phản ánh sự đa dạng của người sử dụng nó.) Turning to the advantages, this informality aids in making conversations more personal and authentic, helping to bridge cultural and social gaps. The emergence of a more relaxed linguistic code has arguably fostered a sense of global camaraderie and unity, particularly among the younger generation. (Chuyển sang phần ích lợi, sự không chính thức này giúp làm cho cuộc trò chuyện trở nên cá nhân hơn và xác thực hơn, làm cầu nối cho những khoảng cách văn hóa và xã hội. Sự xuất hiện của một mã ngôn ngữ thoải mái hơn có thể nói là đã tạo nên một cảm giác đoàn kết và tính tổng thể trên toàn cầu, đặc biệt là trong giới trẻ.) However, there are disadvantages that cannot be overlooked. A major concern is the potential erosion of language skills and etiquette. An over-reliance on informal writing might weaken the ability to effectively articulate in more formal contexts, such as academic writing or professional correspondence. Furthermore, it may lead to misunderstandings due to the usage of regional slang and internet abbreviations. (Tuy nhiên, cũng có những khuyết điểm không thể bỏ qua. Một mối quan ngại lớn là sự suy thoái tiềm năng của kỹ năng về ngôn ngữ và quy ước xã giao. Sự phụ thuộc quá mức vào cách viết thiếu trang trọng có thể làm suy yếu khả năng diễn đạt hiệu quả trong những bối cảnh trang trọng hơn, như viết học thuật hoặc giao tiếp chuyên nghiệp. Hơn nữa, điều này có thể dẫn đến hiểu lầm do việc sử dụng tiếng lóng địa phương và viết tắt trên internet.) In summary, the shift towards a less formal written language, driven by the digital age and globalisation, has both merits and demerits. While it promotes unity and ease of communication, it also poses a risk to the richness and propriety of language. The challenge hence is to foster a balance, allowing for linguistic evolution while retaining the essence and etiquette of formal written language. As an evolving society, Vietnam, like the rest of the world, must navigate this linguistic landscape with wisdom and discernment. (Tóm lại, sự chuyển đổi hướng tới một ngôn ngữ viết ít trang trọng hơn, được thúc đẩy bởi kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, có cả mặt lợi và hại. Trong khi nó khuyến khích sự thống nhất và dễ dàng trong giao tiếp, nó tạo ra nguy cơ đến sự phong phú và chuẩn mực của ngôn ngữ. Thách thức ở đây là tạo ra một sự cân bằng, cho phép sự tiến hóa ngôn ngữ trong khi vẫn giữ được bản chất và quy tắc của ngôn ngữ viết trang trọng. Là một xã hội đang phát triển, Việt Nam, giống như phần còn lại của thế giới, phải điều chỉnh tầm bao quát ngôn ngữ này với sự khôn ngoan và sáng suốt.)

Share on: