2 CÁCH VIẾT OVERVIEW CHO BÀI PROCESS

2 CÁCH VIẾT OVERVIEW CHO BÀI PROCESS
Mai Vu
Mai Vu

480

  • Writing Task 1

“Process” có thể nói là dạng đề nhiều thí sinh “ngại” nhất khi thực hiện bài thi IELTS, do tính chất của “Process” khó có thể thực hiện theo các khuôn mẫu có sẵn như các dạng bài có số liệu.

Overview là một phần quan trọng trong Writing Task 1, yêu cầu chúng ta phải nêu ra được các đặc điểm chung nhất của biểu đồ. 

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai cách để giải quyết phần tổng quan trong một bài process nhé! 

Cách số 1: 

Trong cách đầu tiên, trong phần Overview, bạn hãy thực hiện bằng cách nêu đầy đủ các thông tin sau: 

1) Process bao gồm mấy bước? 

Việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần đếm số bước xuất hiện trong bài. 

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không phải mũi tên/hình nào cũng sẽ được tính là một bước.

2) Process bắt đầu bằng bước nào, kết thúc bằng bước nào?

Sau khi đã nêu ra được số bước, chúng ta sẽ nêu ra bước bắt đầu và bước kết thúc của bài. 

Thực hiện được xong hai bước xác định thông tin này là chúng ta có thể tiến hành viết Overview cho bài. Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây để rõ hơn về cách làm này nhé! 

Giả sử như chúng ta có đề bài như sau: 

The diagram below shows the recycling process of plastics.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Ta thấy rằng process này có 7 bước, bắt đầu bằng việc các loại đồ dụng nhựa được bán, sử dụng và vứt đi, kết thúc bằng việc các sản phẩm mới được tạo ra và trở lại thị trường. 

Ta có thể viết phần Overview như sau: 

As can be seen from the diagram, the process consists of 7 main steps. It commences with the purchase, use, and disposal of plastic products, and concludes with the reintroduction of recycled products into the market.

Cách này sẽ phù hợp trong những bài có các bước đơn giản, dễ nhìn ra, hoặc các bài có bước đầu - cuối rõ ràng. 

Cách 2: 

Cách 2 sẽ dành cho các bài process mà chúng ta khó có thể xác định rõ bước đầu, bước cuối hoặc số bước trong bài.

Với cách làm thứ hai này, thay vì đếm bước, chúng ta sẽ nhìn vào hình và thử đếm xem có bao nhiêu giai đoạn chính (main phases) và sau đó trình bày các giai đoạn chính này vào bài. 

Ví dụ như với đề bài về việc tái chế đồ nhựa trên, chúng ta thấy có ba giai đoạn chính: tiêu dùng (1) - phân loại (2) - tạo ra sản phẩm mới (3). 

Chúng ta có thể thực hiện viết phần Overview như sau: 

As can be seen from the diagram, the process consists of three main phases, including the consumption of plastic products (1), the sorting of different plastic types (2), and the subsequent processing of these materials into new products (3).