IELTS WRITING TASK 2 SAMPLE: LIFE QUALITY IN MODERN TIMES

IELTS WRITING TASK 2 SAMPLE: LIFE QUALITY IN MODERN TIMES
Trang Ly
Trang Ly

165

  • Writing Task 2

Topic: People living in the 21st century have a better quality of life compared to people who lived in previous times. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words.

(Con người sống trong thế kỷ 21 có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với những người sống ở các thời kỳ trước đó. Bạn có đồng ý với ý kiến này hay không?)


Sample:

The progression of time has invariably brought about numerous changes in the quality of life. A common sentiment asserts that the inhabitants of the 21st century lead more fulfilling lives than their ancestors. While this notion holds merit, it necessitates a holistic scrutiny to evaluate its veracity.

(Thời gian trôi đi đã mang lại nhiều sự thay đổi cho chất lượng cuộc sống. Có một quan điểm phổ biến khẳng định rằng cư dân thế kỷ 21 có một cuộc sống đáng sống hơn so với tổ tiên của họ. Mặc dù quan điểm này có một phần đúng, nhưng nó cũng đòi hỏi một sự xem xét toàn diện để đánh giá tính chính xác của nó.)


On one hand, advancements in the realms of technology and health care have unequivocally improved our life quality. Consider, for instance, the advent of the Internet. This phenomenal innovation has revolutionised the way we communicate, learn, and work, in countries across the globe, including Vietnam. Moreover, strides in medical science have significantly lengthened our lifespan, rendering many previously fatal diseases manageable or even curable. A Vietnamese citizen today is more likely to live into their seventies than their counterpart in the 20th century, who had a lower life expectancy.

(Một mặt, những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe đã cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta một cách rõ rệt. Hãy xem ví dụ về sự ra đời của Internet. Sự cải tiến phi thường này đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp, học tập và làm việc, trên nhiều quốc gia, gồm có cả Việt Nam. Hơn nữa, tiến bộ trong khoa học y tế đã kéo dài tuổi thọ của chúng ta đáng kể, khiến nhiều căn bệnh chết người trước đây trở nên có thể kiểm soát được hoặc thậm chí có thể chữa khỏi được. Một người Việt Nam ngày nay có khả năng sống đến tuổi 70 so với người đồng bào của họ trong thế kỷ 20 có tuổi thọ thấp hơn.)


However, despite these positive advancements, one cannot ignore the emerging challenges of the 21st century. Modern life is often characterised by a frenetic pace, contributing to a rise in stress-related health issues. Furthermore, the rapid industrialisation, especially evident in developing nations like Vietnam, has led to environmental degradation, posing grave risks to our well-being and future sustainability.

(Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ tích cực này, không thể lờ đi những thách thức mới xuất hiện trong thế kỷ 21. Cuộc sống hiện đại thường được đặc trưng bởi nhịp sống hối hả, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe liên quan đến sự căng thẳng ngày càng tăng. Hơn nữa, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đã góp phần vào suy thoái môi trường, gây nguy hiểm đáng kể đối với sức khỏe và sự phát triển bền vững của chúng ta trong tương lai.)


In conclusion, while the 21st century offers a better quality of life in terms of technological advancement and healthcare, it brings with it unique challenges that can potentially mar our well-being. It is incumbent upon us to judiciously use the benefits we've inherited while collectively addressing the burgeoning issues to ensure the continued improvement of life quality. Therefore, to pronounce the 21st century as categorically superior would be a simplistic judgement; rather, it represents an evolving narrative of progress, challenges, and our responses to them.

(Tóm lại, trong khi thế kỷ 21 mang lại một cuộc sống có chất lượng tốt hơn về mặt tiến bộ công nghệ và chăm sóc sức khỏe, nó cũng đem lại những thách thức độc đáo có thể gây ảnh hưởng đến sự hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm sử dụng một cách khôn ngoan những lợi ích mà chúng ta đã kế thừa, đồng thời cùng nhau giải quyết các vấn đề ngày càng nảy sinh để đảm bảo sự cải thiện liên tục về chất lượng cuộc sống. Do đó, tuyên bố rằng thế kỷ 21 vượt trội hoàn toàn sẽ là một đánh giá quá đơn giản; thay vào đó, nó đại diện cho một câu chuyện về tiến bộ, thách thức và phản ứng của chúng ta đối với chúng.)


Một số từ vựng hay trong bài:

- Bring about: mang lại

- Sentiment: quan điểm

- Assert: khẳng định

- Lead more fulfilling lives: có cuộc sống đáng sống hơn

- Ancestor: tổ tiên

- A holistic scrutiny: sự xem xét toàn diện

- Veracity: tính xác thực

- Advent: sự xuất hiện

- Lifespan: tuổi thọ

- Fatal diseases: những căn bệnh chết người

- Curable: có thể chữa được

- Life expectancy: tuổi thọ

- Pose risks to: gây rủi ro cho

- Sustainability: sự bền vững