Test đầu vào Speaking IELTS miễn phí

Hơn 50 chủ đề phong phú và những bài kiểm tra giúp bạn tự đánh giá kỹ năng một cách nhanh chóng. Nâng cao thang điểm Speaking IELTS với tư vấn và lựa chọn khoá học phù hợp.

Speaking Test Classroom

Tự luyện tập Speaking tại nhà miễn phí và tự đánh giá năng lực của bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

** Bài đánh giá Speaking của app Pombeebee chỉ hỗ trợ trên phiên bản điện thoại di động.