THư VIệN

Writing task 2 exam at BC CẦU GIẤY on 12 July 2024: Some people think the main benefit of international cooperation is the protection of the environment, while others think that the main benefit lies in global business.

IELTS Academic Writing

Writing task 2 exam at BC CẦU GIẤY on 12 July 2024: Some people think the main benefit of international cooperation is the protection of the environment, while others think that the main benefit lies in global business.

194

  • Toàn cầu hóa và các vấn đề quốc tế
  • Kinh doanh và tài chính
  • Môi trường và biến đổi khí hậu
  • Kỹ năng Writing IELTS Task 2
  • Bài mẫu cải thiện kỹ năng Writing IELTS 7.0 - 8.0+
Xem chi tiết