NÂNG BAND WRITING CÙNG BÀI ĐỌC: THE IMPACT OF ULTRA-PROCESSED FOODS ON HEALTH

NÂNG BAND WRITING CÙNG BÀI ĐỌC: THE IMPACT OF ULTRA-PROCESSED FOODS ON HEALTH
Mai Vu
Mai Vu

251

 • Health and fitness
 • Writing Task 2
 • Science and research
 • Food and nutrition

Health là một chủ đề tương đối phổ biến trong cả Writing Task 2 và IELTS Speaking. Một trong các đề bài thường thấy là topic liên quan đến các vấn đề sức khoẻ như bệnh mất trí nhớ (dementia), béo phì (obesity) và các loại bệnh khác liên quan đến lối sống kém lành mạnh.

Bài đọc dưới đây sẽ cho chúng ta tìm hiểu về “ultra-processed foods”- thực phẩm “siêu chế biến” - những loại thực phẩm có nguy cơ khôn lường đối với sức khoẻ. Bài viết tập trung vào tác động của những loại thực phẩm này lên con người, chính vì vậy, chúng mình có thể học được rất nhiều những cụm từ vựng hay liên quan đến chủ đề Health Problems (vấn đề sức khoẻ) cũng như các cụm từ giúp bạn trình bày khi muốn diễn tả các tác động, nguyên nhân. Các từ này có thể được áp dụng rất tốt vào bài thi IELTS Writing dạng Cause - Effect. Bài viết cũng có lối mở bài và kết bài rất đáng để học hỏi.

Các gợi ý từ vựng, gợi ý câu trả lời cho IELTS Writing sẽ được trình bày ở dưới cuối bài đọc! Bạn hãy cùng Pombeebee đọc và khám phá bài đọc này nhé!

The Impact of Ultra-Processed Foods on Health

The consumption of ultra-processed foods, including soda, candy, frozen meals, and energy bars, has been a topic of growing concern (đã là một chủ đề càng ngày càng được quan tâm) due to its potential adverse effects (hậu quả tiềm ẩn đáng gờm) on health and brain function. This essay explores the latest research findings on the negative impacts of ultra-processed foods, with a focus on heart and brain health. It also discusses the addictive nature of these foods and provides recommendations for reducing their intake.

Recent studies, including a meta-analysis published in BMJ, have highlighted (làm nổi bật, nhấn mạnh) the harmful effects of consuming ultra-processed foods. These foods have been linked to a higher risk of heart disease-related deaths, type 2 diabetes, obesity, anxiety, depression, and cognitive decline. For instance (ví dụ), research from Brazil showed that even a small percentage of calories from ultra-processed foods can lead to a faster rate of cognitive decline.

Moreover, the risk of dementia has been found to increase with higher consumption of ultra-processed foods, as indicated by a study involving half a million people in England, Scotland, and Wales. Although the exact cause-and-effect relationship (mối quan hệ nguyên nhân- kết quả) is still unclear, the evidence points towards a strong association between high intake (hấp thụ) of these foods and the onset of depression and other mental health issues (các vấn đề tâm lý).

One of the reasons for the negative impact of ultra-processed foods is their high content of salt, sugar, and saturated fats, which can lead to chronic inflammation (bệnh viêm mãn tính) and various health problems. Additionally, additives in these foods, such as artificial sweeteners (chất làm ngọt nhân tạo) and flavorings (hương liệu), may interfere with (can thiệp vào) brain chemicals, affecting mood and emotional well-being.

Furthermore, ultra-processed foods are designed to be addictive, similar to cigarettes, making it challenging for individuals to control their consumption. This addiction can lead to overeating and weight gain, further exacerbating health issues.

In conclusion, the consumption of ultra-processed foods poses significant risks (đặt ra những hiểm nguy đáng kể) to both physical and mental health (cho cả sức khoẻ thể chất và tinh thần). These foods contribute to a range of health problems, including heart disease, diabetes, obesity, and cognitive decline. Addressing the issue of ultra-processed foods requires awareness, education, and behavioral changes. By reducing the intake of these foods and opting for healthier alternatives (lựa chọn những sản phẩm thay thế tốt cho sức khoẻ hơn), individuals can improve their overall well-being and reduce the burden of chronic diseases.

Gợi ý từ vựng nên học: 

 1. To be a topic of growing concern: trở thành một chủ đề càng ngày càng được quan tâm.
 2. Latest research findings: Các kết quả nghiên cứu mới nhất. 
 3. The evidents point towards: Các bằng chứng hướng tới.
 4. Cause-and-effect relationship: Mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.
 5.  A strong association between A and B: Mối liên hệ mạnh mẽ giữa A và B
 6. The onset of something: Bắt đầu của cái gì đó 
 7. To interfere with: Can thiệp vào
 8. Emotional well-being: Sức khỏe tinh thần
 9. To be designed to be addictive: Được thiết kế để gây nghiện
 10. To address the issue: Giải quyết vấn đề
 11.  Healthier alternatives: Các lựa chọn lành mạnh hơn
 12. Overall well-being: Sức khỏe tổng thể


Gợi ý thực hiện bài Writing Task 2 chủ đề Health Problem sử dụng các cụm từ vựng trong bài: 

Đề bài: 

The number of people who are at risk of serious health problems due to being overweight is increasing. What is the reason for the growth of overweight people in society? How can this problem be solved? 

Gợi ý Introduction: 

The escalating number of individuals facing the peril of severe health issues as a consequence of obesity has been a topic of growing concern in contemporary society. The adverse effects of being overweight are evident in the rising prevalence of conditions such as heart disease, type 2 diabetes, and cognitive decline. This essay explores the underlying reasons contributing to the growth of overweight individuals and proposes potential solutions to address this pressing issue.

Gợi ý luận điểm từ bài đọc: 

Causes: 

Ultra-processed food consumption: The widespread availability and consumption of ultra-processed food, which is often high in added sugars, unhealthy fats, and artificial additives, has been linked to the rise in obesity rates. This is due to the low nutritional value and high caloric content of such foods, leading to overeating and weight gain.

Advertising and marketing: Aggressive marketing and advertising of unhealthy, ultra-processed foods, especially targeting children and adolescents, have influenced dietary choices and contributed to the rise in obesity rates.

Solutions: 

Education and awareness: Raise awareness about the negative impacts of ultra-processed foods on physical and mental health. Educate individuals about the potential risks associated with the consumption of these foods, including heart disease, diabetes, obesity, and cognitive decline.

Promote healthy alternatives: Encourage individuals to opt for healthier food choices, such as whole, unprocessed foods that are rich in nutrients. Emphasize the importance of a balanced diet and the benefits of consuming natural, minimally processed foods.

Gợi ý Conclusion: 

In conclusion, the increasing number of overweight individuals at risk of serious health problems is largely due to the consumption of ultra-processed foods. To solve this issue, it is essential to raise awareness, educate, and promote behavioral changes. By reducing the intake of these foods and choosing healthier alternatives, individuals can improve their overall well-being and reduce the burden of chronic diseases.