NÂNG BAND READING VÀ SPEAKING QUA BÀI ĐỌC: PROTECTING THE AMAZON

NÂNG BAND READING VÀ SPEAKING QUA BÀI ĐỌC: PROTECTING THE AMAZON
Trang Ly
Trang Ly

189

  • Globalization and international issues
  • Speaking Part 3
  • Reading Skill
  • Environment and climate change


Nạn chặt phá rừng đang là một vấn nạn của toàn cầu và kéo theo rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng đe dọa cuộc sống của con người trên toàn thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nạn chặt phá rừng Amazon, đồng thời liên kết tới vấn đề phá rừng ở Việt Nam. Bạn hãy note lại những từ mới có trong bài đọc dưới đây, sau đó cùng vận dụng những từ vựng đó để trả lời một số câu hỏi Speaking part 3 bên dưới nhé! 


ARTICLE: PROTECTING THE AMAZON (BẢO VỆ RỪNG AMAZON)

In the vast Brazilian Amazon, a battle rages against (một cuộc chiến nổ ra chống lại) illegal mining (khai thác mỏ trái phép), threatening the livelihood of the indigenous (bản địa) Yanomami people and the health of the forest itself. Similar to Vietnam's efforts in forest conservation (bảo tồn rừng), Brazil's struggle highlights the need for sustainable practices (phương pháp bền vững) to protect these vital ecosystems.

In Brazil's northern rainforest, armed environmentalists (những người bảo vệ môi trường có vũ trang)face illegal miners tearing apart (tàn phá) the land. The Yanomami, indigenous to this region, live traditionally, with their malocas (large communal houses) now endangered by (bị đe dọa bởi) these invaders (những kẻ xâm phạm). Like Vietnam, which has made strides (đạt được những bước tiến) in forest protection and reforestation (bảo vệ và tái lập rừng), Brazil's challenge lies in balancing development and environmental preservation.

Illegal mining not only ravages (tàn phá) the land but also brings violence (sự bạo lực) and disruption (sự gián đoạn) to the indigenous communities. The Brazilian government, under new leadership, has initiated(khởi xướng) operations to expel (trục xuất) these miners and protect the forest. This reflects Vietnam's approach, where strict enforcement (sự thực thi nghiêm ngặt) and community involvement (sự tham gia của cộng đồng) have been key to forest recovery and protection.

The fight to save the Amazon mirrors Vietnam's own conservation journey. Both regions teach us that preserving natural habitats (bảo vệ môi trường sống tự nhiên) requires determined action, respect for indigenous rights (quyền lợi của những người dân bản địa), and sustainable development. Brazil's efforts, led by dedicated environmentalists (những nhà bảo vệ môi trường tận tụy) and supported by national policy, aim to restore peace (phục hồi sự bình yên) and health to the Amazon, ensuring its survival for generations to come.


Một số câu hỏi Speaking về chủ đề Deforestation: 


1.    How serious of an issue do you think deforestation is globally? (Mức độ nghiêm trọng của nạn chặt phá rừng trên toàn cầu?)

Sample Answer: Deforestation is an extremely serious issue globally. It not only contributes significantly to climate change but also leads to the loss of biodiversity, disrupts ecosystems, and affects the livelihoods of millions of people who depend on forests for their survival.

(Nạn chặt phá rừng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trên toàn cầu. Nó không chỉ đóng góp đáng kể vào biến đổi khí hậu mà còn dẫn tới mất đa dạng sinh học, tàn phá hệ sin thái và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người phụ thuộc vào rừng để tồn tại)

2.    What are some of the main causes of deforestation?

Sample Answer: Several factors contribute to deforestation, including agricultural expansion, logging for timber and paper products, urbanization, and infrastructure development. Additionally, factors like wildfires and illegal logging exacerbate the problem.

(Có nhiều yếu tố đóng góp vào nạn phá rừng, bao gồm có việc mở rộng nông nghiệp, đốn cây lấy gỗ và các sản phẩm giấy, đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, những yếu tố như cháy rừng và chặt cây trái phép cũng làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn.)

3.    What do you think are the consequences of deforestation for the environment? (Bạn nghĩ những hậu quả của chặt phá rừng đối với môi trường là gì?) 

Sample Answer: Deforestation has dire consequences for the environment. It leads to soil erosion, disruption of water cycles, loss of habitat for countless species, and contributes to climate change by releasing carbon dioxide into the atmosphere. It also increases the risk of natural disasters like floods and landslides.

(Nạn chặt phá rừng đã gây ra nhiều hậu quả cho môi trường. Nó dẫn tới xói mòn đất, phá hủy chu kỳ nước, mất đi môi trường sống cho các loài và đóng góp vào biến đổi khí hậu do thải ra khí CO2 ra bầu khí quyển. Nó cũng tăng rủi ro gây ra thảm họa thiên nhiên như lũ lụt và sạt lở đất)

4.    How can individuals help to reduce deforestation? (Các cá nhân có thể giúp đỡ thế nào trong việc giảm nạn chặt phá rừng?)

Sample Answer: Individuals can contribute to reducing deforestation by making sustainable choices in their consumption habits, such as opting for recycled paper products, reducing meat consumption (since livestock farming is a major driver of deforestation), supporting companies that practice sustainable forestry, and participating in reforestation efforts such as tree planting initiatives.

(Các cá nhân có thể góp phần giảm chặt phá rừng bằng cách đưa ra những lựa chọn tiêu dùng bền vững, ví dụ như lựa chọn những sản phẩm bằng giấy tái chế, giảm tiêu thụ thịt (vì chăn nuôi là động cơ chính để phá rừng), ủng hộ những công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, và tham gia vào những nỗ lực tái tạo rừng ví dụ như những đề xuất trồng cây gây rừng)

5.    Do you think governments have a responsibility to address deforestation? How? (Bạn nghĩ rằng chính phủ có trách nhiệm giải quyết vấn nạn phá rừng không? Bằng cách nào?)

Sample Answer: Yes, governments have a crucial role in addressing deforestation. They can implement and enforce laws and regulations to protect forests, promote sustainable land-use practices, and support initiatives for reforestation and conservation. Additionally, international cooperation is essential to address deforestation, as it often crosses national borders.

(Có, chính phủ đóng góp vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề phá rừng. Họ có thể thực hành và áp dụng những quy định và điều luật để bảo vệ rừng, khích lệ những biện pháp sử dụng đất đai bền vững, và ủng hộ những sáng kiến tái tạo và bảo tồn rừng. Ngoài ra, hợp tác quốc tế cũng cần thiết để giải quyết vấn nạn phá rừng, vì đây ra vấn đề vượt xa khỏi biên giới quốc gia)