NÂNG BAND WRITING CÙNG BÀI ĐỌC: THE IMPACT OF MIGRATION

NÂNG BAND WRITING CÙNG BÀI ĐỌC: THE IMPACT OF MIGRATION
Mai Vu
Mai Vu

270

 • Di cư và nhập cư
 • Kỹ năng Writing IELTS Task 2
 • Bài mẫu cải thiện kỹ năng Writing IELTS 7.0 - 8.0+

Di dân là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội ngày nay, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển, khi lượng người nhập cư tràn vào các quốc gia này với tốc độ khó kiểm soát. 

Vấn đề di cư không chỉ là vấn đề của không gian mà còn liên quan mật thiết đến kinh tế - xã hội khi những luồng văn hoá, sắc tộc va chạm với nhau. 

Trong bài đọc dưới đây, chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu về tác động của di dân tới văn hoá của chúng ta xuyên suốt chiều dọc của lịch sử, cho chúng ta những góc nhìn mới về vấn đề này cũng như những thông tin bổ ích. Bài đọc cung cấp rất nhiều từ vựng có thể áp dụng vào các chủ đề liên quan đến văn hoá, xã hội, vấn đề toàn cầu hoá. 

Một số từ vựng nên học và ý tưởng cho IELTS Writing sẽ được gợi ý ở cuối bài.

Bạn hãy cùng Pombeebee đọc bài đọc này nhé!

The Impact of Migration

Migration is a powerful force shaping the world (một nguồn động lực mạnh mẽ đang định hình thế giới). As people travel across the globe (du hành khắp thế giới), they bring with them new ideas, customs, and ways of life. This has led to a rich cultural diversity (đa dạng văn hoá), seen in everything from food to festivals. In Vietnam, for example, influences from French to Chinese are evident in its architecture, cuisine, and traditions, illustrating the profound impact of human movement.

Every day, we encounter signs of global migration (global migration), often without realizing it. From the diverse range of restaurants in our cities to the festivals celebrating different cultures, these are the legacies (di sản) of centuries of human movement (những vận động của loài người). In Vietnam, the Lunar New Year, or Tết, showcases a blend of native and foreign traditions (sự pha trộn giữa văn hoá truyền thống bản địa và nước ngoài), emphasizing the country's multicultural heritage (di sản đa văn hoá).

However, migration is not just a story of cultural enrichment (sự làm giàu văn hoá). It is also a tale of struggle and survival. Many people embark on perilous journeys (những hành trình nguy hiểm) to escape conflict, poverty, or oppression (sự áp bức), risking everything for the hope of a better future. Their experiences mirror historical migrations, like the early Chinese immigrants to America or those who traveled on the Empire Windrush to Britain, who faced challenges in new lands.

The consequences of migration extend beyond immediate human stories to global challenges like climate change. Environmental shifts (những sự thay đổi trong môi trường) are displacing communities (di dời các cộng đồng), with millions affected by rising sea levels (mực nước biển dâng), droughts, and natural disasters (các thảm họa tự nhiên). Yet, there is hope. People worldwide are recognizing the urgency of combating climate change and are seeking sustainable solutions.

The narrative of human migration is ongoing, reflecting both our shared history and future challenges. As we face the realities of climate change and continue to explore new frontiers (khám phá những vùng biên mới), like the possibility of living on Mars, our journey is far from over. This journey, powered by the human spirit of exploration and adaptation (tinh thần khám phá và thích ứng của con người), underscores (nhấn mạnh (tầm quan trọng của…) our interconnectedness (sự liên kết với nhau) and the shared destiny on this planet and beyond. In embracing the lessons of the past and the possibilities of the future, we can forge a path (tạo ra một con đường) toward a more inclusive and sustainable world.

Từ vựng có thể học: 

 • a powerful force shaping the world: một nguồn động lực mạnh mẽ đang định hình thế giới. 
 • travel across the globe: du hành khắp thế giới
 • cultural diversity: đa dạng văn hoá
 • global migration: sự di dân toàn cầu
 • legacy (n): di sản
 • human movement: những vận động của loài người
 • a blend of native and foreign traditions: sự pha trộn giữa văn hoá truyền thống bản địa và nước ngoài
 • multicultural heritage: di sản đa văn hoá
 • cultural enrichment: sự làm giàu văn hoá
 • perilous journeys: những hành trình nguy hiểm
 • oppression (n) sự áp bức
 • environmental shifts: những sự thay đổi trong môi trường
 • to displace communities: di dời các cộng đồng
 • rising sea levels: mực nước biển dâng
 • natural disasters: các thảm họa tự nhiên
 •  explore new frontiers: khám phá những vùng biên mới
 • human spirit of exploration and adaptation: tinh thần khám phá và thích ứng của con người
 • underscore (v) nhấn mạnh (tầm quan trọng của…)
 • interconnectedness (n) sự liên kết với nhau
 • forge a path: tạo ra một con đường
 • sustainable solutions: giải pháp bền vững
 • shared destiny: định mệnh chung

Gợi ý trả lời câu hỏi Writing IELTS Task 2:

Câu hỏi: 

An increasing amount of people are emigrating from the third world to western countries to fill openings in special job fields like engineering, computing, and medicine. Some think that by encouraging this immigration, rich countries are stealing from the poor. Others feel that this is only a natural movement. Explain your opinion and why.

Gợi ý bài mẫu sử dụng từ vựng trong bài đọc:

I believe that the immigration of skilled workers from third world countries to fill job openings in specialized fields is a complex issue. On one hand, it can be seen as a natural movement driven by the demand for talent in western countries. However, it's essential to consider the impact of this migration in the context of environmental shifts and human movement.

Environmental shifts, such as rising sea levels, droughts, and natural disasters, are displacing communities and causing immense suffering for millions of people. In this context, the immigration of skilled workers can exacerbate the brain drain from developing countries, further depleting their already limited resources. This can perpetuate a cycle of poverty and hinder the development of these nations.

On the other hand, there is an opportunity to forge a path towards a more equitable and sustainable approach. Rich countries can support the development of specialized skills in third world countries, fostering local talent and contributing to their economic growth. Encouraging immigration of skilled workers from third world countries to fill job openings in specialized fields can contribute to cultural diversity and the blending of native and foreign traditions in the host country. These immigrants bring their unique cultural perspectives and traditions, enriching the social fabric of their new communities.

In conclusion, the immigration of skilled workers from third world countries presents both challenges and opportunities, and it's important to consider the impact on both the countries of origin and the host countries. Finding a balance that supports sustainable development and cultural enrichment is essential.