NÂNG BAND SPEAKING VỚI BÀI ĐỌC: A VIETNAMESE STUDENT'S JOURNEY IN AMERICA

NÂNG BAND SPEAKING VỚI BÀI ĐỌC: A VIETNAMESE STUDENT'S JOURNEY IN AMERICA
Mai Vu
Mai Vu

402

 • Giáo dục
 • Luyện Speaking tại nhà
 • Luyện Speaking IELTS Part 3
 • Du lịch và ngành du lịch
 • Công việc và việc làm

Du học là một trong những ước mơ của không ít các bạn khi tham gia kỳ thi IELTS. Bài đọc dưới đây không chỉ là một câu chuyện “không của riêng ai” đối với những bạn đã, đang và sẽ đặt chân lên hành trình đầy hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ này, mà còn là một kho tàng các từ vựng rất đáng để “bỏ túi”, dễ dàng áp dụng trong nhiều chủ đề cho bài IELTS Speaking. 

Các gợi ý từ vựng cũng như cách trả lời các câu hỏi Speaking dựa trên bài đọc sẽ được trình bày ở phía dưới, bạn hãy cùng Pombeebee đọc bài đọc rất thú vị về hành trình du học của một học sinh Việt tại Mỹ nhé!

A Vietnamese Student's Journey in America

Many Vietnamese students journey (đi đến) to America with dreams of academic and personal growth. This exploration delves into the complexities and experiences of one such student, highlighting the broader narrative of cultural transition and adaptation (sự dịch chuyển và thích ứng văn hoá).

In the southern city of Ho Chi Minh, a Vietnamese student began his academic journey (hành trình học tập) at a university known for its rigorous entrance exams (kỳ thi tuyển sinh khắt khe). His first assignment, a personal essay, allowed him to reflect on moments of exclusion and challenge. This exercise wasn't just about storytelling (kể chuyện); it was a dive into self-awareness and cultural introspection (là một cuộc đào sâu vào sự tự nhận thức bản thân và sự tự xem xét về văn hoá trong nội tâm).

This student's life took a dramatic turn when he moved to America, where he purchased a car and immersed (đắm mình) himself in the local culture, symbolizing the broader experience of Asian students in the U.S. His encounters with the legal system (hệ thống pháp luật), owing to (tại vì) a misunderstood online purchase, highlighted the stark differences (những khác biệt rõ rệt) between American and Asian legal and social dynamics (động lực pháp lý và xã hội).

The aspirations of these students often include achieving higher education (hoàn thành các giáo dục bậc đại học)  in the U.S. and returning home with newfound knowledge and skills (kiến thức và kỹ năng mới). However, the socio-political landscape (bối cảnh chính trị - xã hội), marked by COVID-19, racial tensions (căng thẳng giữa các sắc tộc), and geopolitical strains (căng thẳng địa chính trị), adds layers of complexity to their American dream.

The journey of Vietnamese students in America is more than an academic pursuit (theo đuổi về mặt học thuật); it's a transformative experience (trải nghiệm mang tính chuyển hoá) that shapes their identity and worldview (định hình bản sắc và thế giới quan của họ). They navigate the delicate balance between assimilation (sự đồng hoá) and cultural preservation (bảo tồn văn hoá), grappling with (vật lộn với) new challenges and opportunities. This story, a microcosm (thế giới vi mô) of the broader Asian experience in America, underscores (nhấn mạnh) the resilience and adaptability of international students in a foreign land. Their journey is a testament (chúc thư) to the enduring spirit (tinh thần bền bỉ) of seeking knowledge and understanding in a complex, ever-changing (thay đổi không ngừng) world.

Từ vựng nên học

 •  journey (v): đi đến
 • cultural transition and adaptation: sự dịch chuyển và thích ứng văn hoá.
 • academic journey: hành trình học tập 
 • rigorous entrance exams: kỳ thi tuyển sinh khắt khe. 
 • storytelling (n): kể chuyện
 • a dive into: sự đào sâu vào
 • self-awareness (n): sự tự nhận thức bản thân
 • cultural introspection: sự tự soi xét về văn hóa trong nội tâm
 • to immerse oneself in something: đắm mình vào cái gì
 • legal system: hệ thống pháp luật
 • owe to: tại vì 
 • stark differences: những khác biệt rõ rệt
 • legal and social dynamics: động lực pháp lý và xã hội.
 • achieving higher education: hoàn thành các giáo dục bậc đại học 
 • newfound knowledge and skills: kiến thức và kỹ năng mới
 • socio-political landscape: bối cảnh chính trị - xã hội
 • racial tensions: căng thẳng giữa các sắc tộc
 • geopolitical strains: căng thẳng địa chính trị
 • academic pursuit: theo đuổi về mặt học thuật
 • transformative experience: trải nghiệm mang tính chuyển hoá
 • shapes their identity and worldview: định hình bản sắc và thế giới quan của họ
 • cultural assimilation: sự đồng hoá văn hoá
 • cultural preservation: bảo tồn văn hoá
 • to grapple with: vật lộn với
 • microcosm (n): thế giới vi mô
 • underscore (n): nhấn mạnh 
 • testament (n): chúc thư
 • enduring spirit: tinh thần bền bỉ 
 • ever-changing: thay đổi không ngừng

Gợi ý trả lời câu hỏi Speaking dựa trên bài đọc

Từ vựng được cung cấp trong bài đọc cho chúng ta có thể được áp dụng vào rất nhiều chủ đề trong Speaking liên quan đến học tập, di chuyển giữa các quốc gia. Dưới đây là một số câu hỏi Speaking part 3 liên quan đến các chủ đề như Studying abroad, Working Abroad, Learning on the Internet, v.v. áp dụng các từ vựng có trong bài đọc. 

Is it good for young people to have the experience of living in other countries? 

Answer: Owing to the stark differences in culture, language, and daily life, living in other countries can be a transformative experience for young people. It allows them to gain newfound knowledge and skills, and shapes their identity and worldview. Experiencing different ways of living can broaden their perspectives and enhance their understanding of the world around them. Therefore, it is generally beneficial for young people to have the experience of living in other countries.

Why are some people unwilling to work in other countries?

Answer: There are individuals who might not be inclined to work in foreign countries owing to the stark differences in the socio-political landscape, racial tensions, and the challenges of cultural assimilation. They may also be grappling with geopolitical strains that could affect their safety and security in a foreign country. These factors can create uncertainty and discomfort, making some individuals hesitant to work in other countries.

Is a great tourist destination also a good place to live?

Answer: Whether a place regarded as a great tourist destination is also a good place to live depends on factors such as cultural transition and adaptation. Journeying to a tourist destination allows individuals to be immersed in the local culture, but living there full-time involves a deeper level of adaptability and adjustment.

What are the benefits of the Internet for people’s learning?

Answer: The internet offers numerous advantages for people's learning. It facilitates academic pursuit by providing access to a vast amount of information. Additionally, it shapes their identity and worldview through exposure to different perspectives and cultures. The ever-changing nature of the internet also allows for a dive into newfound knowledge and skills, aiding in personal and professional growth.

Is it easy to succeed in the college entrance examination in Vietnam?

Answer: Succeeding in the college entrance examination in Vietnam is not easy, as it involves rigorous entrance exams that require an enduring spirit and dedication. Students must grapple with challenging academic material as they embark on their academic journey towards higher education in Vietnam.

Why do some young people keep moving? 

Answer: Several young people are continually on the move to seek transformative experiences that contribute to their self-awareness and cultural introspection. This constant movement allows them to explore different environments, broadening their perspectives and understanding of the world.