NÂNG BAND CÙNG ARTICLE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE FUTURE OF WORK IN VIETNAM

NÂNG BAND CÙNG ARTICLE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE FUTURE OF WORK IN VIETNAM
Minh Huyền
Minh Huyền

273

  • Công nghệ và ảnh hưởng đến xã hội
  • Phát triển cá nhân và sự thành công
  • Công việc và việc làm
  • Trí tuệ nhân tạo và robot
  • Chinh phục IELTS với Mẹo và Chiến lược
  • Kỹ năng Writing IELTS Task 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 3

Như các bạn đã biết, đọc article giúp ích siêu nhiều cho quá trình ôn luyện IELTS đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ vận dụng chiếc article mini này để nâng band như thế nào nhỉ?

Từ vựng:

Cách luyện Speaking:

Ngoài việc nghe audio để luyện Listening, bạn có thể dùng để luyện Shadowing và tận dụng function chấm Speaking của Pombeebee để tự chấm bài Speaking của bản thân ở phần AI-Grade my speech dành cho điện thoại.

Dưới đây là phần câu hỏi Speaking thường gặp và cách trả lời dựa trên article:

1. What do you think are the main concerns for middle-class professionals in Vietnam regarding the impact of AI on their jobs?

Middle-class professionals in Vietnam may have several concerns about the impact of AI on their jobs. Firstly, there's a worry about job displacement, particularly if their roles involve routine tasks that can be automated by AI. The fear of losing employment or facing significant changes to their job responsibilities could lead to job insecurity. Additionally, professionals might be concerned about the need to acquire new skills to remain relevant in a workforce increasingly influenced by AI.

2. In your opinion, which sectors or industries in Vietnam might be most affected by the rise of Artificial Intelligence?

The sectors most likely to be affected by the rise of AI in Vietnam include finance, insurance, and public administration. Jobs in these industries often involve extensive data analysis, strategic planning, and creative problem-solving, which are tasks that AI has shown proficiency in performing. Furthermore, service sectors, where middle-class jobs are prevalent, may also experience significant disruption. Roles involving repetitive or rule-based tasks, such as customer service, could be susceptible to automation.

3. How can educational institutions in Vietnam help individuals prepare for the changing job market influenced by AI?

Educational institutions in Vietnam can play a crucial role in preparing individuals for the changing job market influenced by AI. Firstly, they should update their curricula to include relevant AI-related courses and training programs. This would help individuals acquire the necessary skills in areas like data science, machine learning, and human-machine collaboration. Additionally, fostering a culture of continuous learning and adaptability is vital, encouraging professionals to engage in lifelong learning to stay abreast of technological advancements.

4. Do you believe that AI will lead to more job creation or job displacement in the long run?

While there is a potential for job displacement due to automation, AI also has the capacity to create new job opportunities. As routine tasks become automated, there will likely be an increased demand for roles that require human-centric skills, such as creativity, emotional intelligence, and complex problem-solving. AI can augment human capabilities, leading to more efficient and innovative work processes. Therefore, in the long run, the overall impact of AI on job creation versus displacement will depend on how well individuals and industries adapt to these technological changes.

5. What role do you think policymakers should play in addressing the challenges posed by AI in the job market?

Policymakers in Vietnam should take proactive measures to address the challenges posed by AI in the job market. This includes creating policies that promote upskilling and reskilling initiatives, providing financial incentives for businesses to invest in employee training programs. Policymakers should also focus on fostering a regulatory environment that encourages responsible AI development and deployment, ensuring that the benefits of AI are distributed equitably. Additionally, collaboration between the government, educational institutions, and businesses is essential to create a comprehensive strategy for managing the impact of AI on the workforce.

Cách luyện Writing:

Các article này đều là các vấn đề xã hội có thể xuất hiện trong đề IELTS Writing. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và gợi ý trả lời dựa vào luận điểm của article:

1. Discuss the potential impact of Artificial Intelligence on the job market in Vietnam, with a focus on its effects on middle-class professionals.

Giới thiệu: Giới thiệu về khái niệm AI và tác động tiềm năng của nó đối với thị trường lao động tại Việt Nam.

Đoạn văn chính: Thảo luận về việc AI tự động hóa nhiệm vụ con người thực hiện, đặc biệt là trong tầng lớp lao động. Sử dụng ví dụ từ bài để hỗ trợ quan điểm.

Kết luận: Tóm tắt những luận điểm chính và nhấn mạnh về sự quan trọng của việc giải quyết đối với tương lai lao động tại Việt Nam.

2. To what extent do you agree or disagree with the statement that Artificial Intelligence will predominantly affect high-skilled jobs in Vietnam? Support your opinion with relevant examples.

Giới thiệu: Nêu rõ quan điểm của bạn về việc AI có ảnh hưởng chủ yếu đến các công việc chuyên môn cao ở Việt Nam hay không.

Đoạn văn chính: Cung cấp lập luận và ví dụ từ bài để hỗ trợ quan điểm. Thảo luận về mối đe dọa mà AI đặt ra cho các công việc và cách nó có thể thay đổi quy mô việc làm toàn cầu.

Phản biện (tùy chọn): Phản đối nếu cần bằng những lập luận mạnh mẽ.

Kết luận: Tóm tắt những luận điểm chính và tái khẳng định quan điểm của bạn về ảnh hưởng của AI đối với công việc tại Việt Nam.

3. Examine the role of AI in job creation and its potential to enhance existing roles. Discuss the importance of workforce adaptation through skill acquisition and lifelong learning in Vietnam.

Giới thiệu: Giới thiệu về AI như một thách thức và cơ hội, nhấn mạnh khả năng tạo ra công việc và nâng cao vai trò hiện tại.

Đoạn văn chính: Thảo luận về cách AI có thể tạo ra và nâng cao công việc, sử dụng ví dụ từ bài luận. Nhấn mạnh về sự cần thiết thích ứng của lực lượng lao động thông qua việc học kỹ năng mới và học suốt đời.

Kết luận: Tóm tắt những khía cạnh tích cực của AI và nhấn mạnh về sự quan trọng của việc thích ứng với những thay đổi công nghệ để đạt được sự phát triển kinh tế và phát triển tại Việt Nam.

4. Evaluate the possible consequences of AI on specific industries in Vietnam, such as finance, insurance, and public administration. To what extent do you believe policymakers should be involved in addressing the challenges posed by AI in these sectors?

Giới thiệu: Đề cập ngắn gọn đến tiềm năng của AI đối với các ngành công nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là tài chính, bảo hiểm và quản lý công cộng.

Đoạn văn chính: Đánh giá về sự đảo lộn mà AI có thể mang lại cho các ngành này, sử dụng ví dụ từ bài luận. Thảo luận về vai trò cần thiết của chính trị gia trong việc giải quyết thách thức, có thể đề cập đến các quy định và hỗ trợ cho lực lượng lao động.

Kết luận: Tóm tắt những hậu quả tiềm ẩn và nhấn mạnh về sự quan trọng của việc chính phủ tham gia quản lí.

Sau đó các bạn chỉ cần dùng AI của Pombeebee để chấm Task 2 và luyện tập nhiều lần để nâng band là xong rùi!

Article:

In this essay, we will explore the potential impact of Artificial Intelligence (AI) on the job market in Vietnam, focusing on the effects it may have on middle-class professionals. AI is a technology that allows computers to perform tasks usually requiring human intelligence, such as learning, problem-solving, and even exhibiting creativity. This development raises questions about the future of work, particularly for those in high-skilled jobs.

AI is rapidly advancing, leading to speculation about its potential to transform the job landscape. In Vietnam, as in many parts of the world, there is growing concern about AI's ability to automate tasks traditionally performed by humans, especially those in the middle class. This essay aims to shed light on these concerns by examining the effects of AI on the job market, drawing on insights from recent reports.

AI's capability extends beyond simple automation to encompass tasks requiring complex decision-making and creativity. For example, AI applications like ChatGPT have shown proficiency in language-related tasks, from answering questions to generating business proposals. This marks a significant shift from traditional automation, indicating a future where AI could assume roles traditionally held by highly skilled professionals.

Recent reports suggest that AI poses a particular threat to middle-class jobs, especially those in the service sector. Contrary to the common belief that low-skilled jobs are most at risk, research indicates that AI could replace or significantly alter around 40% of jobs globally, with a pronounced impact on high-skilled occupations. In advanced economies, this effect is even more pronounced, suggesting that middle-class workers in Vietnam could face significant challenges as AI becomes more prevalent.

The potential impact of AI in Vietnam could mirror global trends, where high-income professionals in sectors like finance, insurance, and public administration face the highest risk. Jobs requiring extensive data analysis, creative problem-solving, and strategic planning could be heavily disrupted. This disruption is not just about job loss but also about the transformation of industries and the skills they value.

However, it's crucial to note that AI also presents opportunities for job creation and the enhancement of existing roles. For instance, while AI may automate certain tasks, it can also augment human capabilities, leading to more efficient and innovative work processes. As such, there is a pressing need for Vietnam's workforce to adapt by acquiring new skills and embracing lifelong learning.

In conclusion, AI represents both a challenge and an opportunity for Vietnam's job market. While there is a legitimate concern about the displacement of middle-class jobs, there is also the potential for significant economic growth and development if the workforce can adapt to these technological changes. It is imperative for individuals, educational institutions, and policymakers in Vietnam to collaborate in preparing for a future where AI plays a central role in the economy. By doing so, Vietnam can navigate the transition towards an AI-driven world with confidence, ensuring that its workforce remains competitive and resilient.