IELTS SPEAKING PART 2 & 3: PEOPLE

IELTS SPEAKING PART 2 & 3: PEOPLE
Trang Ly
Trang Ly

188

  • Luyện Speaking IELTS Part 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 3

Speaking part 2


Examiner: "Describe a person who moved into your community and made a positive influence."

(Mô tả một người chuyển vào sống trong cộng đồng của bạn và tạo ra một sự ảnh hưởng tích cực)


Candidate: "Absolutely, I'd love to share about Mrs. Trang, an inspiring woman who recently migrated to our tech-centric community in Ho Chi Minh City, Vietnam. With her lively personality and vast technical prowess, she's become quite the icon.

(Chắc chắn rồi, tôi muốn chia sẻ về cô Trang, một người phụ nữ đầy cảm hứng, người gần đây đã chuyển vào sống tại cộng đồng yêu công nghệ của chúng tôi ở HCM. Với tính cách năng động và chuyên môn kỹ thuật đa dạng, cô đã trở thành một biểu tượng.)


As an ardent devotee of technology, she organized several coding bootcamps, exposing us to cutting-edge programming languages, from Python to Java. Her energetic presentations, punctuated with dry tech-jokes like, 'Why don't programmers like nature? It has too many bugs!' instilled a fun-filled ambiance and boosted our morale. More importantly, these bootcamps ignited an intellectual curiosity within us, setting us on a thrilling journey of discovery and innovation.

(Là một người hâm mộ công nghệ, cô đã tổ chức nhiều khóa đào tạo lập trình, cho chúng tôi tiếp xúc với những ngôn ngữ lập trình tiên tiến, từ Python đến Java. Những bài thuyết trình nhiệt thành của bà, được tô điểm bằng lần pha trò về công nghệ như 'Tại sao các lập trình viên không thích thiên nhiên? Vì nó có quá nhiều lỗi!' đã tạo nên một không khí tràn đầy niềm vui và nâng cao tinh thần của chúng tôi. Quan trọng hơn, những khóa đào tạo này đã khơi mào cho trí tò mò về tri thức bên trong chúng tôi, đưa chúng tôi vào một hành trình khám phá và sáng tạo thú vị.)


Moreover, Mrs. Trang, with her ceaseless spirit of giving back, kick-started a 'Tech for Good' initiative. Our first project was designing a user-friendly app that streamlined communication between local vendors and their customers. It was a game-changer for our community, particularly during the pandemic.

(Hơn nữa, cô Trang, với tinh thần không ngừng nghỉ của mình để cho đi, đã khởi đầu một sáng kiến 'Công nghệ vì Điều tốt đẹp. Dự án đầu tiên của chúng tôi là thiết kế một ứng dụng thân thiện với người dùng giúp tối ưu hóa giao tiếp giữa những người bán hàng địa phương và khách hàng của họ. Nó đã đóng vai trò như một sự thay đổi cho cộng đồng chúng tôi, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch.)


However, what truly sets Mrs. Trang apart is her ability to blend technical acumen with a heartwarming sense of camaraderie. Be it through her much-awaited 'Pi and Pie' sessions – discussing Raspberry Pi while devouring delicious pie – or her steadfast support during complex coding conundrums, she has fostered an environment of learning interspersed with laughter.

(Tuy nhiên, điều thực sự làm nên sự khác biệt cho cô Trang là khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn với tinh thần đoàn kết ấm áp. Qua các buổi họp 'Pi và Pie' được mong đợi nhất - thảo luận về Raspberry Pi trong khi thưởng thức bánh ngon - hoặc sự hỗ trợ kiên nhẫn trong suốt những vấn đề lập trình phức tạp, cô đã tạo ra một môi trường học tập xen kẽ với tiếng cười.)


In a nutshell, Mrs. Trang has invigorated our community with her technical mastery, indomitable spirit, and infectious humour. We are ever grateful for her impactful arrival."

(Nói chung, cô Trang đã tiếp sinh lực cho cộng đồng của chúng tôi bằng sự thành thạo về công nghệ, tinh thần không khuất phục và tính hài hước của bà. Chúng tôi mãi biết ơn với sự xuất hiện có tác động mạnh mẽ của cô.)


----------------------------------------------------------------------------------------


Speaking part 3

Examiner: "What kinds of people tend to live by themselves?" (Kiểu người nào có xu hướng sống một mình?)

Candidate: "Living solo spans across various societal sectors, including ambitious careerists, self-reflective scholars, and peace-loving individuals. Vietnam's youthful populace, journeying for fresh prospects, often embrace this solitary lifestyle. Broadly, it's an intriguing medley of people cherishing personal freedom and quiet introspection."

(Phong cách sống độc thân trải dài nhiều ngành nghề xã hội khác nhau, bao gồm những người đam mê danh vọng, những học giả thích tự suy tưởng, và những cá nhân yêu hòa bình. Đối với dân số trẻ của Việt Nam, những người đang đi tìm cơ hội mới, thường chấp nhận lối sống độc thân này. Nó là một sự pha trộn hấp dẫn của những người trân trọng tự do cá nhân và thích tự suy ngẫm trong thầm lặng.)


Examiner: "What skills do you think young people need to learn in order to live independently?"

(Những kỹ năng nào bạn nghĩ người trẻ cần học để có thể sống độc lập?)

Candidate: "For youthful independence, a trio of skills emerges as essential: budgeting, for navigating the financial seas; basic housekeeping, to maintain a clean, orderly sanctuary; and emotional resilience, for life's unpredictability. Vietnam's youth, particularly, must master these to blossom in their independence voyage."

(Để người trẻ có thể sống độc lập, có ba kỹ năng cần thiết: quản lý ngân sách, để kiểm soát các vấn đề về tài chính; quản lý công việc nhà, để duy trì một tổ ấm sạch sẽ, gọn gàng; và sự dẻo dai về mặt cảm xúc, để đối mặt với vô thường của cuộc sống. Thanh niên Việt Nam, đặc biệt, phải thành thạo những kỹ năng này để nở rộ trong hành trình tự lập của mình.)


Examiner: "How can parents and teachers help young people to live independently?"

(Cha mẹ và thầy cô có thể làm gì để giúp người trẻ sống độc lập?)

Candidate: "Parents and teachers, as guiding stars, can impart vital life skills: budgeting, cooking, problem-solving. Encouraging responsibility, maybe through chores or projects, cultivates self-reliance. In Vietnam, 'learning by doing' ethos, combined with emotional support, can help young buds bloom into independent beings."

(Các bậc phụ huynh và giáo viên, như những ngôi sao chỉ đường, có thể truyền đạt những kỹ năng sống quan trọng: quản lý ngân sách, nấu ăn, giải quyết vấn đề. Khuyến khích trách nhiệm, có thể thông qua việc thực hiện công việc trong gia đình hoặc dự án, giúp nuôi dưỡng tính tự lập. Ở Việt Nam, triết lý 'học bằng cách hành, kết hợp với sự hỗ trợ cảm xúc, có thể giúp những búp măng non nở rộ thành những cá nhân độc lập.)