IELTS SPEAKING PART 2 & 3: CLOTHES

IELTS SPEAKING PART 2 & 3: CLOTHES
Trang Ly
Trang Ly

214

  • Luyện Speaking IELTS Part 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 3

Speaking part 2 Examiner: Describe the type of clothes you usually like to wear. (Mô tả kiểu quần áo bạn thường thích mặc) Candidate: I would say I'm an ardent admirer of comfortable, yet fashionable attire. Being a busy bee in my everyday life, I find it essential to choose clothes that allow me to move freely and express my unique style. (Tôi cho rằng mình là một người yêu thích trang phục thoải mái nhưng vẫn thời trang. Là một người bận rộn, tôi thấy rằng việc lựa chọn trang phục vận động dễ dàng là điều quan trọng và cũng thể hiện phong cách độc đáo của mình nữa) In my humble abode in Vietnam, the weather plays a significant role in my wardrobe choices. The tropical climate calls for lightweight fabrics, like cotton or linen. You see, my go-to outfit is a breezy T-shirt paired with versatile jeans or a flowy skirt, which I believe is a match made in heaven. (Ở Việt Nam, thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn quần áo trong tủ đồ. Khí hậu nhiệt đới đòi hỏi những loại trang phục có chất loại vải nhẹ như cotton hoặc linen. Bạn thấy đấy, trang phục thường thấy của tôi là áo phông kết hợp với quần jeans đa năng hoặc váy bồng, đó là một sự kết hợp hoàn hảo) During special occasions or social gatherings, I tend to opt for traditional Vietnamese garments like the elegant Ao Dai. Its unique charm and sophistication never fail to make a statement, turning heads left and right. I recall wearing an Ao Dai to my best friend's wedding, and it was a real conversation starter! (Vào những dịp đặc biệt hoặc hội họp, tôi có xu hướng lựa chọn những trang phục truyền thống của Việt Nam như áo dài. Sự quyến rũ và tinh tế luôn tạo được ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý nữa. Tôi còn nhớ khi mặc áo dài ở đám cưới của bạn thân, nó thực sự là một lý do để người khác gợi chuyện với tôi!) Now, let's talk about colors. I must confess, I have a soft spot for vibrant hues that brighten up my day. But on days when I feel a tad more reserved, I might choose monochromatic shades to strike a balance. (Còn về màu sắc, tôi phải thú nhận rằng, tôi thích gam màu sặc sỡ làm tươi sáng một ngày của mình. Nhưng vào những ngày tôi cảm thấy muốn kín đáo hơn, tôi lại chọn các gam màu đơn sắc để tạo sự cân bằng) In conclusion, my clothing preferences revolve around comfort, style, and adaptability to Vietnam's weather conditions. And as they say, "clothes make the man," or woman in this case, I believe our outfit choices reflect our personality and mood. It's a fun and creative way to express ourselves, don't you think? (Tóm lại, sở thích về trang phục của tôi xoay quanh sự thoải mái, phong cách và sự thích hợp với thời tiết ở Việt Nam. Như mọi người hay nói, “người đẹp vì lụa”, tôi tin rằng sự lựa chọn quần áo phản ánh cá tính và tâm trạng của chúng ta. Đó là một cách thú vị và sáng tạo để thể hiện bản thân mà, phải không?) -------------------- Speaking part 3 Examiner: Does everyone like to go shopping for clothes? (Mọi người đều thích đi mua quần áo đúng không?) Candidate: Shopping for clothes, much like ice cream flavors, elicits different reactions from people. While some relish the thrill of hunting for fashionable treasures, others may view it as a tedious chore. Cultural factors, like in Vietnam, where online shopping gains momentum, can further impact preferences. Ultimately, sartorial shopping enthusiasm varies as widely as the colors in a kaleidoscope. (Mua sắm quần áo, giống như các vị kem vậy, nhận được những phản ứng khác nhau từ mỗi người. Trong khi một số người thích thú với niềm vui săn lùng những kho báu thời trang, thì người khác có thể coi đó là công việc nhàm chán. Những yếu tố văn hóa, như ở Việt Nam, nơi mà mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sở thích. Suy cho cùng, sự hào hứng khi mua sắm giữa mỗi người đa dạng như thể màu sắc trong chiếc kính vạn hoa vậy.) Examiner: Why do you think some people don't like shopping for clothes? (Tại sao một số người không thích mua quần áo?) Candidate: Clothes shopping can be a rollercoaster of emotions for some. Time constraints, decision fatigue, and crowded stores can turn the experience sour. Moreover, Vietnam's burgeoning e-commerce trend caters to those craving convenience. So, like solving a jigsaw puzzle, personal preferences and circumstances shape one's shopping sentiments. (Đối với một số người, mua sắm có thể là cảm xúc được đi tàu lượn siêu tốc vậy. Những hạn chế về thời gian, mệt mỏi do phải đưa ra quyết định, và cửa hàng đông đúc có thể khiến trải nghiệm trở nên khó chịu. Hơn nữa, xu hướng mua sắm trực tuyến đang phát triển mạnh ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu rất tốt cho những người thích sự tiện lợi. Vì vậy, giống như việc giải một câu đố ghép hình, sở thích cá nhân và hoàn cảnh sẽ tạo nên tâm trạng mua sắm của mỗi người.) Examiner: Do you think there is a difference between males and females when buying clothes? (Bạn có nghĩ rằng có sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ khi mua quần áo không?) Candidate: Certainly! Shopping for clothes can be as diverse as fingerprints. Societal norms and stereotypes may influence shopping habits, but in reality, personal tastes reign supreme. In Vietnam, we witness a growing blurring of gender boundaries in fashion. So, let's not judge a book by its cover and embrace the delightful variety in clothing preferences! (Chắc chắn rồi! Mua sắm quần áo có thể đa dạng như dấu vân tay vậy. Các quy tắc xã hội và định kiến có thể ảnh hưởng đến thói quen mua sắm, nhưng thực tế là sở thích cá nhân là quan trọng nhất. Ở Việt Nam, chúng ta thấy ranh giới về thời trang giữa các giới ngày càng lu mờ. Vì vậy, đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó và hãy chấp nhận sự đa dạng trong sở thích thời trang của mỗi người!) Examiner: Do you think it's important or necessary to follow the current fashions for the clothes you wear? (Bạn có nghĩ việc theo dõi những xu hướng thời trang hiện hành là điều quan trọng không?) Candidate: Fashion, much like a chameleon, constantly changes. While keeping up with trends can be exhilarating, it's not mandatory. Personal style and comfort often trump fleeting fads. In Vietnam, we embrace a mix of contemporary and traditional attire, painting a vibrant sartorial canvas. So, let's remember: fashion is a playground, not a battlefield! (Thời trang, giống như một chú tắc kè hoa, luôn biến đổi không ngừng. Mặc dù việc bắt kịp xu hướng có thể khiến ta phấn khích, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy. Phong cách cá nhân và sự thoải mái thường được ưu tiên hơn so với những trào lưu tạm thời. Ở Việt Nam, chúng tôi đón nhận sự kết hợp giữa trang phục đương đại và truyền thống, tạo nên một bức tranh thời trang sống động. Vì vậy, hãy nhớ rằng: thời trang là một sân chơi, không phải là một chiến trường!) Examiner: Why do many young people feel it's important to wear clothes that are "in fashion"? (Tại sao nhiều người trẻ cảm thấy cần ăn mặc thời trang?) Candidate: Youngsters, like blooming flowers, often seek validation and self-expression. Donning fashionable threads can bolster confidence and create a sense of belonging. In Vietnam, social media and peer influence act as catalysts for this "fashion fever." However, it's vital to remember that true style transcends seasonal trends and emanates from within. (Những người trẻ tuổi, như những bông hoa nở rộ, thường tìm kiếm sự công nhận và thể hiện bản thân. Mặc những trang phục thời trang có thể tăng thêm sự tự tin và tạo cảm giác thuộc về một cộng đồng. Ở Việt Nam, truyền thông xã hội và ảnh hưởng từ bạn bè đồng trang lứa đóng vai trò như chất xúc tác cho "cơn sốt thời trang" này. Tuy nhiên, quan trọng là hãy nhớ rằng phong cách thực sự vượt xa các xu hướng thời trang theo mùa và bắt nguồn từ nội tại.)