IELTS Academic Speaking

IELTS SPEAKING PART 2 & 3: MAKING DECISIONS

Tags: Speaking Part 2 Speaking Part 3
Đã đăng: 01-06-2023

Miễn phí

Speaking part 2

Examiner: "Describe an important decision you made recently." (Miêu tả một quyết định quan trọng gần đây của bạn)


Candidate: "A crucial decision I've made recently was choosing my major in university as Computer Science. Being a high school student from Vietnam, I was always fascinated by how technology was rapidly transforming our everyday lives, from local businesses adopting digital payments to our government's use of social media for timely communication.

(Một quyết định quan trọng mà tôi đã đưa ra gần đây là chọn chuyên ngành Khoa học Máy tính trong trường đại học. Là một học sinh trung học ở Việt Nam, tôi luôn bị mê hoặc bởi cách công nghệ đang nhanh chóng biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ các doanh nghiệp địa phương áp dụng thanh toán điện tử cho đến việc chính phủ sử dụng mạng xã hội để giao tiếp kịp thời.)

My exposure to coding during a school workshop played a pivotal role in my decision. I enjoyed the process of problem-solving, of creating something useful from scratch. However, the decision wasn't straightforward. In Vietnam, societal norms often dictate that financial subjects, like Economics or Business, are safer bets for a secure future.

(Tôi tiếp xúc với lập trình trong một buổi hội thảo ở trường và điều này đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định của tôi. Tôi thích quá trình giải quyết vấn đề, tạo ra những điều hữu ích từ vạch xuất phát. Tuy nhiên, quyết định không đơn giản. Ở Việt Nam, thông thường mọi người sẽ học các môn học liên quan đến tài chính, như Kinh tế hoặc Kinh doanh, bởi đó là lựa chọn an toàn cho một tương lai được đảm bảo.)

But my inclination towards Computer Science and my belief in its potential to create transformative change in Vietnam guided me. I believe that with this choice, I can not only pursue a field that genuinely interests me but also contribute to narrowing the digital gap in my community.

(Nhưng niềm hứng thú của tôi với Khoa học Máy tính và niềm tin vào tiềm năng của nó trong việc tạo ra sự thay đổi đột phá tại Việt Nam đã định hướng quyết định của tôi. Tôi tin rằng với sự lựa chọn này, tôi không chỉ có thể theo đuổi một lĩnh vực thật sự gây hứng thú cho tôi mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trong cộng đồng của mình.)

In the long run, I aim to establish an initiative that promotes technological education across Vietnamese schools. This decision has steered my academic path, and I am excited to delve into this field that has already started shaping the future."

(Trong dài hạn, tôi hướng đến việc thành lập một sáng kiến thúc đẩy giáo dục công nghệ trong các trường học Việt Nam. Quyết định này đã điều chỉnh con đường học tập của tôi, và tôi hào hứng khám phá trong lĩnh vực đã bắt đầu hình thành tương lai.)


Speaking part 3

1/ Examiner: "What contributes to good decision making?" (Điều gì đóng góp vào quá trình ra quyết định?)

Candidate: "Good decision-making depends on critical thinking and open-mindedness. It requires gathering reliable data. It also involves considering diverse perspectives, assessing possible outcomes, and reflecting upon ethical implications. Ultimately, society advances when decisions are made analytically, inclusively, and ethically, with the objective of maximizing benefits and minimizing harm."

(Kỹ năng ra quyết định tốt phụ thuộc vào tư duy phản biện và sự cởi mở. Điều này yêu cầu thu thập dữ liệu đáng tin cậy. Nó cũng bao gồm việc xem xét các quan điểm đa dạng, đánh giá các kết quả có thể xảy ra và suy ngẫm về những tác động về mặt đạo đức. Cuối cùng, xã hội tiến bộ khi các quyết định được đưa ra sau khi được phân tích kỹ càng, có đạo đức, với mục tiêu tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu thiệt hại.)


2/ Examiner: "Should parents allow children to make decisions?" (Cha mẹ có nên cho phép con cái ra quyết định không?)

Candidate: "Parents should allow children to make decisions within a safe framework, fostering autonomy and responsibility. It's similar to Vietnam's education system, emphasizing life skills learning. This cultivates decision-making skills and prepares children for adulthood. However, guidance is vital in this process to ensure decisions are ethical and beneficial for their personal growth and the greater good."

(Cha mẹ nên cho phép trẻ em tự ra quyết định trong khuôn khổ an toàn, khuyến khích tự chủ và trách nhiệm. Điều này tương tự với hệ thống giáo dục ở Việt Nam, nhấn mạnh việc học kỹ năng sống. Điều này tạo điều kiện cho việc phát triển kỹ năng ra quyết định và chuẩn bị cho trẻ em trưởng thành. Tuy nhiên, sự hướng dẫn là quan trọng trong quá trình này để đảm bảo quyết định có đạo đức và có lợi cho sự phát triển cá nhân của các em và lợi ích chung.)


3/ Examiner: "Some people find it hard to make decisions. Why?" (Một số người thấy khó ra quyết định. Tại sao?)

Candidate: "Decision making can be challenging due to fear of consequences or lack of information. In Vietnam, this is recognized, and initiatives have been launched to promote critical thinking skills. Another reason may be societal pressure or conflicting interests. It's essential to develop decision-making abilities for personal growth and societal progress."

(Việc ra quyết định có thể khó khăn do mọi người lo sợ về hậu quả hoặc thiếu thông tin. Ở Việt Nam, vấn đề này sớm được nhận ra và đã triển khai các sáng kiến để thúc đẩy kỹ năng tư duy phản biện. Một nguyên nhân khác có thể là áp lực xã hội hoặc mâu thuẫn lợi ích. Việc phát triển khả năng ra quyết định là điều quan trọng để phát triển cá nhân và tiến bộ của xã hội.)

Chia sẻ: