IELTS SPEAKING PART 1: SCHOOLS

IELTS SPEAKING PART 1: SCHOOLS
Trang Ly
Trang Ly

205

  • Luyện Speaking IELTS Part 1

1/ Examiner: Where do you attend school? (Bạn học trường nào?)

Candidate: I'm currently enrolled at Hanoi University of Science and Technology in Vietnam, one of the top institutions in the country. I've been studying electrical engineering there for two years now, which has given me hands-on experience with cutting-edge technologies and unique insights into the rapidly evolving tech industry.

(Hiện tại, tôi đang theo học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Tôi đã theo học ngành kỹ thuật điện tại đây trong hai năm, điều này đã mang lại cho tôi kinh nghiệm thực tế với các công nghệ tiên tiến và cái nhìn độc đáo về ngành công nghệ đang phát triển nhanh chóng.)


2/ Examiner: Do you think your school is good for every student? (Bạn có nghĩ rằng trường của bạn là tốt cho tất cả học sinh không?)

Candidate: No, it's not universally ideal. Hanoi University of Science and Technology, my school, is an excellent choice for students interested in technology or engineering due to its focus and resources. However, students with interests in humanities or arts may find institutions like Vietnam National University, Hanoi more suitable due to their strong programs in those fields. (Không, trường tôi đang học sẽ không lý tưởng cho tất cả mọi người. Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường của tôi, là một lựa chọn xuất sắc cho sinh viên quan tâm đến công nghệ hoặc kỹ thuật do sự tập trung và nguồn lực của trường. Tuy nhiên, những sinh viên có sở thích về nhân văn hoặc nghệ thuật có thể thấy rằng các viện đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội phù hợp hơn do các chương trình học mạnh về những lĩnh vực đó.)


3/ Examiner: What changes do you want to make in your school? (Những sự thay đổi nào bạn muốn thực hiện trong ngôi trường của bạn?)

Candidate: If I could, I'd like to diversify the curriculum at Hanoi University of Science and Technology. Although it excels in technical fields, incorporating more liberal arts courses could foster a well-rounded perspective among students. Additionally, increasing opportunities for practical internships within Vietnam could better equip us for the professional world post-graduation. (Nếu có thể, tôi muốn đa dạng hóa chương trình giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù trường đã xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật, việc tích hợp thêm các khóa học nhân văn có thể tạo điều kiện cho sinh viên có một cái nhìn tổng thể. Ngoài ra, tăng cường cơ hội thực tập thực tế tại Việt Nam có thể giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.)