LINKING WORDS CHO IELTS SPEAKING

LINKING WORDS CHO IELTS SPEAKING
Minh Huyền
Minh Huyền

426

  • Luyện Speaking IELTS Part 1

Bạn có biết rằng linking words giúp bạn duy trì sự trôi chảy không? Chúng giúp bạn nghe tự nhiên hơn khi nói đó. Nhưng rất nhiều người học IELTS dùng các linking words quá academic hoặc cho văn viết như: 

  • Nevertheless
  • Furthermore
  • Thus
  • It can be concluded that  

Tất cả các cụm này không sai nhưng nghe không được tự nhiên. Để nói được tự nhiên hơn hãy cùng tìm hiểu các linking words cho văn nói cùng mình nhé!