IELTS SPEAKING PART 1: TEACHERS

IELTS SPEAKING PART 1: TEACHERS
Trang Ly
Trang Ly

283

  • Luyện Speaking IELTS Part 1

Speaking part 1

1. Examiner: "What do you think makes a good teacher?"

(Bạn nghĩ điều gì làm nên một giáo viên giỏi?)

Candidate: "A good teacher, in my opinion, combines mastery of the subject with effective communication skills. For instance, my high school mathematics teacher in Vietnam, made complex concepts accessible by simplifying them, promoting active learning, and always showing patience. This fostered not just knowledge acquisition, but also critical thinking skills."

(Theo ý kiến của tôi, một giáo viên giỏi kết hợp sự thành thạo về kiến thức môn học và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Ví dụ, giáo viên toán của tôi ở trường trung học ở Việt Nam đã khiến những khái niệm phức tạp trở nên dễ hiểu bằng cách đơn giản hóa chúng, khuyến khích học tập chủ động và luôn kiên nhẫn. Điều này không chỉ khuyến khích việc tiếp thu kiến thức mà còn phát triển kỹ năng tư duy phản biện.)


---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Examiner: "Do you want to become a teacher?"

(Bạn có muốn trở thành một giáo viên không?)

Candidate: "Certainly. My experiences as a tutor in Vietnam helped me realize the impact teachers have on shaping young minds. I found it fulfilling to see my students grasp new concepts, sparking curiosity. Combining subject expertise, pedagogical strategies, and emotional intelligence, I believe I could contribute positively to this profession."

(Chắc chắn rồi. Kinh nghiệm làm gia sư ở Việt Nam đã giúp tôi nhận ra tác động mà giáo viên có đối với việc hình thành tư duy của các bạn trẻ. Tôi thấy rất thỏa mãn khi thấy học sinh của mình hiểu được các khái niệm mới, điều này giúp khơi dậy sự tò mò. Kết hợp chuyên môn, chiến lược giảng dạy và trí thông minh cảm xúc, tôi tin rằng mình có thể đóng góp tích cực cho nghề giáo.)


---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Examiner: "Do you think high school students should be encouraged to make comments about their teachers?"

(Bạn có nghĩ học sinh trung học nên được khuyến khích đưa ra nhận xét về giáo viên của mình không?)

Candidate: "Absolutely. In Vietnam, my school initiated feedback sessions, enabling a constructive dialogue between students and teachers. This helped teachers improve their teaching methods based on direct student input. It also empowered students to express their thoughts, fostering a more effective learning environment."

(Tất nhiên rồi. Ở Việt Nam, trường tôi đã tổ chức các buổi lấy thông tin phản hồi, tạo ra một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa học sinh và giáo viên. Điều này giúp các giáo viên cải thiện phương pháp giảng dạy dựa trên ý kiến trực tiếp từ học sinh. Đồng thời, nó cũng trao học sinh cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình, tạo ra một môi trường học tập hiệu quả hơn.")


---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Examiner: "What are the most important qualities of a good teacher?"

(Những phẩm chất quan trọng nào tạo nên một giáo viên tốt?)

Candidate: "Key qualities of a good teacher include subject mastery, communication, and empathy. My favorite literature teacher in Vietnam exemplified these. She had a deep understanding of the works we studied, communicated clearly, and showed empathy, understanding our unique learning styles and challenges, thus making learning engaging and effective."

(Các phẩm chất quan trọng của một giáo viên giỏi bao gồm sự thông thạo về chuyên môn, khả năng giao tiếp và lòng cảm thông. Giáo viên môn văn học yêu thích của tôi ở Việt Nam là một ví dụ điển hình cho những phẩm chất này. Cô ấy có sự hiểu biết sâu sắc về các tác phẩm chúng tôi học, truyền đạt một cách rõ ràng và tỏ lòng cảm thông, hiểu các cách học và khó khăn riêng của chúng tôi, từ đó tạo ra một môi trường học tập thú vị và hiệu quả.)