Từ vựng IELTS

3 CỤM TỪ “XỊN XÒ” VỀ CHỦ ĐỀ LOVE AND SINCERITY

Đã đăng: 29-05-2023

Miễn phí

1. Phrase: "Love of my life": tình yêu của đời tôi Meaning: This phrase refers to someone deeply loved, often considered the most important person in another's life. It usually connotes a profound, enduring love for someone, typically a romantic partner, but it can also be used for a family member or even a non-human like a pet. Dịch nghĩa: Cụm từ này dùng để chỉ một người được yêu sâu sắc, thường được coi là người quan trọng nhất trong cuộc đời của một người khác. Nó thường ám chỉ một tình yêu sâu sắc và bền vững dành cho một người nào đó, thường để nói về bạn đời, nhưng cũng có thể dùng để chỉ người thân hoặc thậm chí mà một chú vật cưng. Example: John looked into Emily's eyes, his sincerity as clear as the summer sky. "Emily," he said, his voice full of emotion, "you are the love of my life." His words were not merely an expression of love, but a testament to his unwavering commitment and deep affection for Emily. VD: John nhìn vào đôi mắt của Emily, sự chân thành của anh rõ như bầu trời mùa hè. "Emily," anh nói, giọng nói tràn đầy cảm xúc, "em là tình yêu của đời anh." Lời của anh không chỉ là một biểu hiện tình yêu, mà còn là lời khẳng định về sự cam kết không dao động và tình yêu sâu sắc mà John dành cho Emily. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Phrase: "Hearts and flowers": tình cảm ngọt ngào lý tưởng (nghĩa đen: trái tim và những bông hoa) Meaning: The phrase "hearts and flowers" is often used to describe expressions of love and romance that are perceived as sentimental. It can also refer to the idealistic, romantic aspects of love, such as romantic gestures, extravagant displays of affection, and emotional declarations of love. Dịch nghĩa: Cụm từ "hearts and flowers" thường được sử dụng để miêu tả những biểu hiện tình yêu và lãng mạn được coi là hơi quá sến súa. Nó cũng có thể ám chỉ những khía cạnh lý tưởng, lãng mạn của tình yêu, như những cử chỉ lãng mạn, những hành động cường điệu của tình yêu và những lời tuyên bố tình yêu mang tính cảm xúc. Example: Although Sarah had always dreamed of hearts and flowers type of love, when she met Tom, she realized that sincere love was much more than grand gestures. Tom wasn't one for flowery speeches or extravagant surprises, but his love for her was evident in his quiet sincerity, his steadfast support, and his unwavering respect for her. VD: Mặc dù Sarah luôn mơ ước tình yêu theo kiểu tình yêu ngọt ngào lý tưởng, khi cô gặp Tom, cô nhận ra rằng tình yêu chân thành không chỉ là những cử chỉ hào nhoáng. Tom không phải người với những câu nói hoa mĩ hay những bất ngờ hào nhoáng, nhưng tình yêu của anh dành cho cô tỏ rõ qua sự chân thành âm thầm, sự ủng hộ kiên định và sự tôn trọng chưa một lần nao núng của anh dành cho cô. ------------------------------------------------------------------------------- 3. Phrase: "Hand on heart": nói đúng sự thật (nghĩa đen: đặt tay lên tim) Meaning: The phrase "hand on heart" is often used to emphasize sincerity, honesty, or the truth of a statement. It's derived from the tradition of placing one's hand over the heart as a sign of truthful expression or promise. It implies the speaker's word can be trusted as if they are making an oath or swearing an affirmation. Dịch nghĩa: Cụm từ "Hand on heart" thường được sử dụng để nhấn mạnh tính chân thành, tính trung thực hoặc sự thật của một lời nói. Nó bắt nguồn từ truyền thống đặt tay lên trái tim để thể hiện sự thành thật hoặc lời hứa. Nó ngụ ý rằng lời nói của người nói có thể được tin tưởng như khi họ đang thề nguyện hoặc khẳng định. Example: As they sat together under the moonlit sky, George turned to Lisa, placed his hand on his heart, and said, "Hand on heart, Lisa, I have never loved anyone as I love you." His words were spoken with such depth of sincerity, and his actions underlined his promise of honest affection. VD: Khi họ ngồi cùng nhau dưới ánh trăng, George quay sang Lisa, đặt tay lên tim và nói: "Anh xin thề, Lisa, anh chưa từng yêu ai như anh yêu em." Lời nói của anh được phát biểu với sự chân thành sâu sắc, và hành động của anh nhấn mạnh lời hứa về tình yêu chân thành mà anh dành cho cô.

Chia sẻ: