IELTS SPEAKING PART 2 & 3: ADVENTURE

IELTS SPEAKING PART 2 & 3: ADVENTURE
Trang Ly
Trang Ly

437

  • Luyện Speaking IELTS Part 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 3

Speaking part 2

Examiner: Describe an exciting adventure you would like to go on. (Mô tả một chuyến phiêu lưu thú vị mà bạn muốn thực hiện)


Candidate:

I have always been intrigued by the mystery and natural beauty of the Son Doong Cave in Vietnam, the largest cave in the world. Given my background in engineering, the geological formations and natural structures there hold a particular fascination for me.

(Tôi luôn thấy hứng thú với sự bí ẩn và vẻ đẹp tự nhiên của Hang Sơn Đoòng ở Việt Nam, hang động lớn nhất thế giới. Với nền tảng về ngành kỹ thuật của mình, việc hình thành địa chất và cấu trúc tự nhiên ở đó đặc biệt làm tôi bị mê hoặc.)


My dream adventure would begin with a strenuous trek through the thick jungles of Phong Nha-Kẻ Bàng National Park, a UNESCO World Heritage Site, showcasing Vietnam's rich biodiversity. I envision it as a test of physical endurance and an opportunity to connect with nature. As an engineering student, I'd also be fascinated by the unique challenges of planning such a journey, from mapping the route to ensuring we have the right equipment.

(Cuộc phiêu lưu trong mơ của tôi sẽ bắt đầu bằng một chuyến đi leo núi khó nhọc qua rừng rậm dày đặc của Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một Di sản thế giới UNESCO, phô diễn sự đa dạng sinh học phong phú của Việt Nam. Tôi tưởng tượng đó là một thử thách về thể chất và cơ hội để kết nối với thiên nhiên. Là một sinh viên ngành kỹ thuật, tôi cũng sẽ bị hấp dẫn bởi những thách thức độc đáo của việc lên kế hoạch cho một cuộc hành trình như vậy, từ lập bản đồ cho lộ trình khám phá đến việc đảm bảo chúng tôi có các thiết bị phù hợp)


Entering Son Doong itself would be the climax of this adventure. Observing the towering stalagmites and the gigantic cavern, large enough to house an entire city block, would be awe-inspiring. I'd be particularly interested in the cave's microclimate, with its internal weather system and clouds, a phenomenon seldom seen elsewhere.

(Tiến vào Son Đoòng chính là điểm cao trào của cuộc phiêu lưu này. Quan sát những đá thạch nhũ cao vút và những hang động khổng lồ, đủ rộng để chứa cả một thành phố, sẽ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc khí hậu trong hang động, với hệ thống thời tiết và mây của riêng nó, một hiện tượng hiếm khi thấy ở nơi khác.)


Finally, camping inside the cave, under a night sky replaced by a roof of ancient rock, would be an unforgettable experience. I see this adventure as not only a thrill but a learning journey - an opportunity to see theory learned in class brought to life, and understand the beautiful practical applications of geology and engineering. I believe this would offer me a valuable perspective that I could bring back to my studies, and eventually, my career in engineering.

(Cuối cùng, cắm trại bên trong hang động, dưới bầu trời đêm được thay thế bằng một mái nhà làm từ những tảng đá cổ, sẽ là một trải nghiệm khó quên. Tôi coi cuộc phiêu lưu này không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là một hành trình học tập - một cơ hội để nhìn thấy lý thuyết học trong lớp hóa thành sự sống, và hiểu về các ứng dụng thực tế tuyệt đẹp của địa chất học và kỹ thuật. Tôi tin rằng điều này sẽ mang lại cho tôi một góc nhìn quý giá mà tôi có thể mang trở lại trong việc học tập và cuối cùng là sự nghiệp kỹ thuật của mình.)


----------------

Speaking part 3

1. Examiner: "What type of personality traits would a person possess to take risks?"

(Những phẩm chất cá nhân nào khiến một người thích rủi ro?)

Candidate: "Risk-takers commonly possess traits like courage and decisiveness. They demonstrate a high tolerance for ambiguity, akin to the entrepreneurial spirit seen in Vietnam's rapidly growing economy. Furthermore, their resilience empowers them to face challenges, and their optimism fuels their belief in potential success, regardless of society's typical aversion to uncertainty."

(Những người có tính cách thích mạo hiểm thường sở hữu những đặc điểm như can đảm và quyết đoán. Họ có sức chịu đựng cao với sự mơ hồ, tương tự như tinh thần doanh nhân trong nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của họ giúp họ đối mặt với thách thức và lòng lạc quan thúc đẩy niềm tin vào thành công tiềm năng, bất kể rằng xã hội vốn thường tránh xa những điều không chắc chắn.)


2. Examiner: "Do many adventures expand a person's horizons?" (Những cuộc phiêu lưu có mở rộng tầm nhìn của một người không?)

Candidate: "Indeed, adventures often broaden one's perspectives. This effect is evident in Vietnam's youth, who, through travel, are gaining diverse insights. Encountering distinct cultures and societal norms expands understanding, fostering empathy. Additionally, challenges met during adventures develop problem-solving abilities, thus enhancing personal growth in our complex world."

(Thật vậy, những cuộc phiêu lưu thường mở rộng góc nhìn của con người. Ảnh hưởng này rõ ràng hiện diện trong thanh niên ở Việt Nam, những người thông qua việc du lịch, đang có được những nhận thức đa dạng. Gặp gỡ với các nền văn hóa và quy ước xã hội khác nhau mở rộng sự hiểu biết, thúc đẩy lòng thông cảm. Ngoài ra, những thách thức gặp phải trong cuộc phiêu lưu phát triển khả năng giải quyết vấn đề, từ đó nâng cao sự phát triển cá nhân trong thế giới phức tạp của chúng ta.)


3. Examiner: "Why do some people prefer to read adventure stories than experience the actual adventure itself?" (Tại sao một số người thích đọc truyện về các cuộc phiêu lưu hơn là tự trải nhiệm cuộc phiêu lưu đó?)

Candidate: "Reading adventure stories allows vicarious exploration, providing thrills without actual risks. It's accessible to everyone, even in remote areas like rural Vietnam, and suits those who may be physically unable or unwilling to undertake real-life adventures. Such stories also engage imagination, offering personalized experiences that enrich one's understanding of diverse cultures and environments."

(Đọc các câu chuyện phiêu lưu cho phép trải nghiệm thay thế, mang đến những trải nghiệm hồi hộp mà không có rủi ro gì. Điều này dễ tiếp cận cho mọi người, ngay cả ở những vùng xa xôi như miền nông thôn Việt Nam, và phù hợp với những người có thể không đủ sức khỏe thể chất hoặc không muốn tham gia vào những cuộc phiêu lưu thực tế. Những câu chuyện như vậy cũng kích thích trí tưởng tượng, mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa mà làm giàu hiểu biết về các nền văn hóa và môi trường đa dạng.)